Доставяме за 1 ден до цялата страна/в работни дни/

Общи условия на онлайн магазин FashionMix.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Фешън Скуеър“ ООД, с ЕИК 200292001 с адрес на регистрация гр. София, ул. „Мур“ № 45, ет. 3, ап. 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия FashionMix.bg, наричана по-долу „FashionMix.bg” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Фешън Скуеър“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Мур“ № 45, ет. 3, ап. 8
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. „Мур“ № 45, ет. 3, ап. 8
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, гр. София, ул. Родопски извор 30-32, [email protected], мобилен телефон 0882420800
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. FashionMix.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.FashionMix.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчиците в платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата FashionMix.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с доставчици договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от доставчиците в платформата FashionMix.bg;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата FashionMix.bg електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата FashionMix.bg;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с доставчиците в платформата FashionMix.bg чрез интерфейса на страницата на FashionMix.bg, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата FashionMix.bg в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчиците в платформата FashionMix.bg организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с доставчиците в платформата FashionMix.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.FashionMix.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата FashionMix.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със съответния доставчик в платформата FashionMix.bg.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата или съответния на избран доставчик в платформата FashionMix.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата FashionMix.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата FashionMix.bg.
(4) Чрез платформата FashionMix.bg се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата FashionMix.bg и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят, Доставчикът и отделните доставчици в платформата FashionMix.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА FASHIONMIX.bg

Чл. 7. (1) За да използва FashionMix.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Бърза поръчка“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Бърза поръчка“.
(4) Доставчикът на платформата FashionMix.bg потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата FashionMix.bg възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата FashionMix.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата FashionMix.bg стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата FashionMix.bg по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в платформата FashionMix.bg или вход чрез facebook и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата FashionMix.bg.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата FashionMix.bg чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата FashionMix.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата FashionMix.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците в платформата FashionMix.bg и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът в платформата FashionMix.bg може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата FashionMix.bg доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в FashionMix.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчиците в платформата FashionMix.bg са определени в профила на всяка стока в платформата FashionMix.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата FashionMix.bg и избраните от него доставчици в профила на всяка стока в платформата FashionMix.bg.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата FashionMix.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата FashionMix.bg.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата FashionMix.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата FashionMix.bg или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата FashionMix.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата FashionMix.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата FashionMix.bg доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg на адрес https://fashionmix.bg/fashionmix-terms и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://fashionmix.bg/fashionmix-terms и в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато доставчикът в платформата FashionMix.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При избран способ на плащане - при доставка, с преглед и тест, потребителят може да упражни право си на отказ непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В този случай, следва незабавно да му предаде стоката и заплати транспортните разходи за връщането й на доставчика.
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://fashionmix.bg/contacts в платформата FashionMix.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата FashionMix.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата FashionMix.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до съответния доставчик чрез сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg.
(3) Ако Доставчикът в платформата FashionMix.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата FashionMix.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок. 
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът в платформата FashionMix.bg организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

(3) Всяка поръчка, която съдържа повече от 1 артикул може да се да се достави на няколко части (с отделни доставки), без да се  променят финансовите параметри на поръчката и без това да оскъпи сумата за доставка към клиента.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата FashionMix.bg.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата FashionMix.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Доставчикът в платформата FashionMix.bg има право да не изпрати стоката в случай, че установи, че поръчката в платформата е направена от потребител, който в миналото е показал некоректно отношение към него или друг доставчик от платформата.

(4) Доставчикът в платформата FashionMix.bg има право да не изпрати стоката в случай, че след получаване на поръчката се установи, че стоката към момента не е налична. В този случай той може да предложи на потребителят алтернативен продукт.

(5) Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от доставчикът в платформата или нейният собственик по всяко време и могат да съдържат технически грешки. Доставчик в платформата може да откаже изпълнение на поръчка при следните условия: продуктът е с нулева цена поради техническа грешка или продуктът е с очевидно нереално ниска основна цена, спрямо аналогични продукти в сайта.

Чл. 21. Доставчиците в платформата FashionMix.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата FashionMix.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на FashionMix.bg, достъпна на адрес https://fashionmix.bg/privacy-notice.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата FashionMix.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата FashionMix.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът на платформата FashionMix.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, при изрично дадено съгласие от Ползвателя или Потребителя.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата FashionMix.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата FashionMix.bg за целите на подобряване на предоставяните услуги, рекламни съобщения и др.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата FashionMix.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата FashionMix.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://fashionmix.bg/customer/account/forgotpassword/X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата FashionMix.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата FashionMix.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата FashionMix.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата FashionMix.bg.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата FashionMix.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът в платформата FashionMix.bg публикува тези общи условия на адрес https://fashionmix.bg/fashionmix-terms. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата FashionMix.bg се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата FashionMix.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът в платформата FashionMix.bg има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата FashionMix.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата FashionMix.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът в платформата FashionMix.bg не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът в платформата FashionMix.bg не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът в платформата FashionMix.bg и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на FashionMix.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата FashionMix.bg.
(3) Доставчикът на платформата FashionMix.bg не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът в платформата FashionMix.bg не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата FashionMix.bg.
Чл. 32. (1) Доставчикът на платформата FashionMix.bg не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът на платформата FashionMix.bg не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата FashionMix.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата FashionMix.bg се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата FashionMix.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 02.06.2015 г.

 

Приложение 1 и 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора